Sunday, December 26, 2010

නිව්ටන්ටත් වැරදුනු තැන............?

තම තෙවන නියමයෙන්
නිවුටන් කියන්නේ
දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ බවත්
විශාලත්වයෙන් සමාන බවත්
සෑම ක්‍රියාවකම ප්‍රතික්‍රියාව........


කුඩා කල සිටම 
උගත්තත් මේ තෙවන නියමය
යොදාගත්තත් කෙතරම් 
හමුවිය එක තැනක්
නිවුටන්ටත් මගහැරුනු.........


ක්‍රියාව වන විට 
ආදරය කිරීම
ප්‍රතික්‍රියාව වේ
ආදරය ලැබීම
මෙතැනදී...........


සැබෑමය දිශා ප්‍රතිවිරුද්ධ බව
එනමුදු සැලකූවිට විශාලත්වය
ක්‍රියාවට වඩා විශාල බව
ප්‍රතික්‍රියාව හැමවිටම
අවබෝධ විය මට.........


නැත වරදක් නිවුටන් අත
ඒ මනද යත්
කොතරම් වෙහෙසුවත් මනස
නොදැනේ මෙම වරද
හදවතට මිස..........


කරන විට ආදරය
ලැබේ ආපසු වැඩි වැඩිය
එහෙයින් මේ කිසිදු නියමයකට නීතියකට
යට නොවන බව ආදරය
පසක් විය මට..........

Wednesday, December 22, 2010

සීතල උඳුවප් මහේ නත්තල් උනුසුම.........

මාසයක් විතර තිස්සෙ වැහැපු වැස්ස නැවතිල ආයෙත් අහස හිනාවෙන්න පටන් අරන්. හැමෝටම ආදරය දැනෙන නත්තල අත ලඟටම ඇවිත්. අපේ කිතුනු හිතවතුන් වගේම පොඩ්ඩොත් ලහි ලහියෙ නත්තලට සූදානම් වෙනව. උඳුවප් මහේ ඇඟ හිරිවැටෙන් සීතල අතරින් නත්තල් උනුසුම දැනෙන්න පටන් අරන්. ආගම්, ජාති බේද නැතුව හැමෝම නත්තලට කැමතියි නෙ.
නත්තල් ගස්, ගව ලෙන් හැම ගෙදරකම වගේ හැදෙනව. සාප්පු සවාරි යන්නන්ගෙන් මං මාවත් පිරිල ගිහින්. මේව කරන්න කතෝලිකම වෙන්න ඔන නෑ නෙ. හැමෝම නත්තල එනකන් හරිම උනන්දුවෙනුයි බලා ඉන්නනෙ. කවුරු මොන කතා කිවුවත් අපේ මිනිස්සුන්ගෙ හිත්වල කිසිම භේදයක් නෑ කියලයි මට නම් දැනෙන්නෙ. ඇත්තටම අපිට අපි ගැන ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් නේද?
කැලණි සරසවියෙ කතෝලික සංගමයත් නත්තල ජයටම සමරන්න සූදානම් වෙනව. කතෝලික වන නොවන හැමොගෙම උදවුවෙන් ලස්සන වැඩකට සියල්ල සූදානම් වෙනව.

Monday, December 13, 2010

ආයෙත් පුරුදු ජීවිතේ...........

GPA Cal එකේ වැඩ නිසා ටික දවසකින් අලුත් දෙයක් ලියන්නත් බැරිවුනා. ඒ අතරෙම කැම්පස් නිවාඩුවත් ඉවරයි. ආයිත් පුරුදු ජීවිතෙ පටන් ගන්නයි යන්නෙ. මේ ඉතින් කැම්පස් එකේ අන්තිම අවුරුද්ද නෙ. ඒ ගැන පොඩි දුකක් නැතුවම නෙමෙයි. ඒත් ඉතින් හැමදාම ඉන්න බෑනෙ.
මේ පාර කාලසටහනත් ටිකක් අවුල්. හැමදාම පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ වැඩ. සෙනසුරාදත් තියෙනව. වෙන දෙයක් කරන්නත් නෑ. ඒත් ඉතින් මොනව කරන්නද? මොකෝ කාලසටහන වෙනස් කරන්නයැ. ඒකට හැඩගැහෙන්න වෙනව.
ලියන්න හිතාගෙන හිටපුව ලියන්න උනෙත් නෑ. ලඟදිම ඒ ටික දාන්නම්කො..........

Thursday, December 2, 2010

කැළණි සරසවි මිතුරු මිතුරියන්ට පමණයි

මේක මේ කරන්න ඕක කියල ටික කාලෙක ඉඳන් හිතේ තිබුනු දෙයක්. ඒත් අනෙත් වැඩ නිසා කරන්න බැරිවුනා. ඒත් මේ නිවාඩුව ඉවරවෙන්න කිට්ටුව ආයිත් මට මතක් උනා. ඉතින් තවත් කල්දාන්නෙ මොකටද කියල ඔන්න කරල දැම්ම. දවස් දෙක තුනක් දඟලල ඔන්න වැඩේ ගොඩ දා ගත්ත.


b;ska fudllao fï jefâ' Thd,;a okakjfk wmsg GPA tl yod.kak .shdu ú¢kak fjk ÿl' talg úiªula úšhg ;uhs fï jevigyk yeÿfj' f;dr;=re .kafk wfma úYaj úoHd,Sh f;dr;=re moaO;sfhka' ta ksid m%;sM, we;=,;a lrkak ´k kE' we;=,;a lrkak ´k fjkafk Thdf. YsIH wxlhhs uqr mohhas ú;rhs'
mdúÉÑ lr, n,, úia;r Ÿhkakfld' ;j jeäšhqKq lrkak tal m%fhdackj;a fjhs' fu;kska .kakfld jevigyk'
wd ;j tlla' ±kg fïl jevlrkafk úkafvdaia tlal ú;rhs ug ysf;k úšhg' jevigyk kï fmdähs'^Ÿf,d nhsÜ 500 hs& ta;a Thdf. mß.Klfh fvdÜ fkÜ *af¾ïjla tl ke;akï tal vjqkaf,daâ lr.kshs' tfyu Wfkd;a kï álla fj,d hhs'


m',s'

Tkak uu l,ska tfla wvqmdvq ál;a yo, w¨;a j¾Ika tlla ±ïu' w¨;a tflaš GNST úIhka w;dßkj' ta jf.au f,d.a wjqÜ fjk tl;a yeÿj' Wv ;sfhk ,skala tfla ±ka ;sfhkafk wˆ;a tl' mrk tl od,;sfh; wh fïl odkak l,ska mrK tl whska lr, bkak'


wmsg l,ska ^ta Ÿhkafk 2007 g l,ska & wjqreÿ j, whg m%;sM, j,g fok ,l=Kq fjkia Ÿh, uu ±k.;af; fïl yeÿjg miafihs' ta .ek udj ±kqj;a lrmq ykais wlalg;a" mfndao whshg;a fndfydau ia;+;shs' Tkak tal;a yeÿj' fï ixialrKh fof.d,a,kagu mdúÉÑ lrkak mq¨jka' fu;kska' .kakfld' mrk tl od,;sfh; wh fïl odkak l,ska mrK tl whska lr, bkak'