GPA Cal

මේක මේ කරන්න ඕක කියල ටික කාලෙක ඉඳන් හිතේ තිබුනු දෙයක්. ඒත් අනෙත් වැඩ නිසා කරන්න බැරිවුනා. ඒත් මේ නිවාඩුව ඉවරවෙන්න කිට්ටුව ආයිත් මට මතක් උනා. ඉතින් තවත් කල්දාන්නෙ මොකටද කියල ඔන්න කරල දැම්ම. දවස් දෙක තුනක් දඟලල ඔන්න වැඩේ ගොඩ දා ගත්ත.


b;ska fudllao fï jefâ' Thd,;a okakjfk wmsg GPA tl yod.kak .shdu ú¢kak fjk ÿl' talg úiªula úšhg ;uhs fï jevigyk yeÿfj' f;dr;=re .kafk wfma úYaj úoHd,Sh f;dr;=re moaO;sfhka' ta ksid m%;sM, we;=,;a lrkak ´k kE' we;=,;a lrkak ´k fjkafk Thdf. YsIH wxlhhs uqr mohhas ú;rhs'
mdúÉÑ lr, n,, úia;r Ÿhkakfld' ;j jeäšhqKq lrkak tal m%fhdackj;a fjhs' fu;kska .kakfld jevigyk'
wd ;j tlla' ±kg fïl jevlrkafk úkafvdaia tlal ú;rhs ug ysf;k úšhg' jevigyk kï fmdähs'^Ÿf,d nhsÜ 500 hs& ta;a Thdf. mß.Klfh fvdÜ fkÜ *af¾ïjla tl ke;akï tal vjqkaf,daâ lr.kshs' tfyu Wfkd;a kï álla fj,d hhs'


m',s'

Tkak uu l,ska tfla wvqmdvq ál;a yo, w¨;a j¾Ika tlla ±ïu' w¨;a tflaš GNST úIhka w;dßkj' ta jf.au f,d.a wjqÜ fjk tl;a yeÿj' Wv ;sfhk ,skala tfla ±ka ;sfhkafk wˆ;a tl' mrk tl od,;sfh; wh fïl odkak l,ska mrK tl whska lr, bkak'